Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ESTATE+ CloudSystem

  1. ДЕФИНИЦИИ:
   1. Чл.1 По смисъла на настоящите общи условия, изброените по-долу думи и съкращения ще имат следното значение:
    1. “оператор” – Ардес Информационни Технологии ЕООД , който собственик на специализарана софтуерна платформа Estate+ Cloud System, която е съвкупност от уеб базирани приложения предоставящи услуги за управление база данни на агенции за недвижими имоти;
    2. “потребител” – юридическото лице, на което е предоставен достъп и ползва софтуерна платформа Estate+ Cloud System, обособена като специализирани приложения, сайт или уеб услуга, и/или мобилно приложение за управление на агенции за недвижими имоти;
    3. “сума” означава определяната ежемесечно по размер и предназначение парична сума, обезпечаваща поетите от страните задължения. Паричната единица е лева.
    4. ”услуга“ – използване на софтуерното приложение и/или сайт и/или мобилно приложение за управление на база данни на агенции за недвижими имоти Estate+ CloudSystem на ОПЕРАТОРА се лицензира, т.е. не се продава. ОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ неексклузивен потребителски лиценз за достъп и използване на собственото уеб-приложение и/или сайт и/или мобилно приложение на ОПЕРАТОРА (указвано по-нататък като „Приложение”) за предоставяната услуга. Този лиценз ще бъде анулиран автоматично при прекратяването на ДОГОВОРА от всяка от страните
    5. “поддържане на приложението, съхраняване на данни и памет“- достъпът и използването на приложението се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено посредством браузър през Интернет или интранет. Инсталирането и поддръжката на Приложението се извършва само върху хардуер, собственост на или нает от ОПЕРАТОРА и който хардуер се намира в съоръжение на ОПЕРАТОРА или на избран на ОПЕРАТОРА оторизиран дейта-център. ОПЕРАТОРЪТ няма задължения за инсталиране и поддържане на хардуер в съоръжения на ПОТРЕБИТЕЛЯ или някои други съоръжения, изисквани от ПОТРЕБИТЕЛЯ. В съответствие с предоставяните хостинг услуги за ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОПЕРАТОРЪТ ще запомня клиентските данни за услугата, както и всяка съответстваща среда за съхранение, за минимален период от 3 години от датата на данните, които са били първоначално получени и съхранени в базата от данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Списък /лог/ на извършените от ПОТРЕБИТЕЛЯ действия се пази за минимален период от 1 година. Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ е изтеглянето и съхраняването на данни за услугата и прикачени файлове след изтичане на този период. В допълнение, за ПОТРЕБИТЕЛЯ се заемат до 2 Гигабайта паметта от средата за съхранение на документи и снимки за съхраняваната информация. Това се изчислява като акумулирана стойност на всичките документи и снимки в базата данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
    6. “уеб приложение” е софтуерна система за общо ползване от търговци за осъществяване на определена дейност, като всеки участник запазва своето самостоятелно юридическо положение.
    7. “Обновяването на Приложението и Потребителско развитие” се осъществява чрез регулярни обновявания на софтуера, чието предназначение е да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ продукт, който е не само богат на функционалности, но и използва възможните съвременни софтуерни и хардуерни технологии.
    8. “Потребителското разработване” е проектиране и разработване на функционалности и/или модули, които не са част от стандартната оферта на платформата на ОПЕРАТОРА. ОПЕРАТОРЪТ лицензира Приложението и не поема задължения или обещания към ПОТРЕБИТЕЛЯ да добавя потребителска функционалност, особености, подобрения или отчети към Приложението с изключение на тези, предоставени от приложението към този Договор. ОПЕРАТОРЪТ има право да приема потребителски заявки от ПОТРЕБИТЕЛЯ, чието изпълнение да бъде направено ясно и дискретно от ОПЕРАТОРА. Всички документи или материали, отнасящи се до потребителска работа за ПОТРЕБИТЕЛЯ от страна на ОПЕРАТОРА ще бъдат съхранявани от последния за период от 1 (една) година и са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ . ОПЕРАТОРЪТ няма задължения и/или отговорности по отношение на тези материали.
    9. “Забранени дейности и ограничени видове данни” – ОПЕРАТОРЪТ не е отговорен за всяка загуба или повреда предизвикани от ПОТРЕБИТЕЛЯ, които са в резултат от използването на Приложението извън предвиденото предназначение и проект. На ПОТРЕБИТЕЛЯ се забранява да използва Приложението за съхраняване и пренос на данни, които се считат за незаконни или порнографски по своето естество; разкриват здравословното състояние или средата; нарушават авторските права на други.
    10. “Продажба и прелицензиране” – Изрично се забранява на ПОТРЕБИТЕЛЯ да препродава или прелицензира. Приложението на други частни или юридически лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да оторизира трети лица да използват Потребителското Приложение в негов, до същата степен, за която е оторизиран да използва Приложението в съответствие с този Договор.
    11. “Предупреждения и действия” – Ако се установи, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е в нарушение на някои от клаузите в секциите на точка „Забранени дейности и ограничени видове данни”, описана по-горе, ОПЕРАТОРЪТ ще информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за нарушението, предоставяйки указания за отстраняване на нарушението и посочвайки приемлив период, в който ПОТРЕБИТЕЛЯ трябва да отстрани проблема. Последният поеме отговорността за отстраняване на нарушението в указания период от време. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не отстрани проблема в съответния период от време, уеб сайта и приложенията му могат да бъдат временно недостъпни за него. Отстраняването на проблема е от ОПЕРАТОРА, но за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай на наличие на противоречащи на закона данни или среда, ОПЕРАТОРЪТ може незабавно да спре услугата за ПОТРЕБИТЕЛЯ, без предварително уведомяване.
    12. “Стандартна поддръжка” – Всички нови заявки за стандартна поддръжка трябва да се изпращат до support@estateplus.net. ОПЕРАТОРЪТ отговаря на тези заявки до 2 работни дена, чрез телефон или емайл. Заявките за стандартна поддръжка се разглеждат като предмет на произволно обучение или от типа „как-да”, заявки за документация или друга сфера, която няма директно влияние върху операциите или доставянето на данни до крайните клиенти.
    13. “Поддръжка в непредвидени случаи” – Техническата поддръжка в непредвидени случаи е налична 24 часа на ден, 7 дни в седмицата чрез телефонно обаждане на ОПЕРАТОРА. Предмет на поддръжка в непредвидени случаи се разглеждат всяко непланирано излизане на системата извън функционалност, други прекъсвания на услугата или грешки в Приложението които пречат на ПОТРЕБИТЕЛЯ да извършва нормалните си ежедневни действия. Повторно използване на номера за поддръжка в непредвидени случаи за ситуации, които не са непредвидени, е основание за предупреждение от страна на ОПЕРАТОРА към ПОТРЕБИТЕЛЯ, след което може да бъде изискана такса от 40 лева за инцидент, до 1 час като продължителност, и допълнителна такса от 40 лева за всеки следващ час.
  1. ПРЕДМЕТ:
   1. Чл.2 (1) С настоящите общи условия ОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ възмездно Услуга, чрез използване на софтуерна платформа за управление на агенции за недвижими имоти Estate+ Cloud System на ПОТРЕБИТЕЛЯ включваща налични и необходими уеб интерфейси и компютърно програмиране, съхраняване и извличане на информация от база данни, web-поддържане и поддържане на бази данни и всички съответни функционалности.
   2. (2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще има 24 часова наличност на платформата на ОПЕРАТОРА през Интернет.
  1. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ:
   1. Чл.3 Настоящите общи условия влизат в сила от момента на регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или от началото на ползването на УСЛУГАТА от негова страна.
  1. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
   1. Чл.4 (1) Цената на Услугата зависи от избрания месечен план и е обявена в ПРИЛОЖЕНИЕ към настоящите общи условия.
   2. (2) Месечната лицензна такса за използване на Услугата, се отнася единствено до лиценз за ползване на Услугата и не включва никакви цени за потребителска разработка, импортиране на данни, оказване на административни услуги или други услуги предоставяни на ПОТРЕБИТЕЛЯ от ОПЕРАТОРА.
   3. (3) Таксите за потребителски разработки се фактурират по часов ставка от 40 лева на час за уеб разработване и 40 лева на час за разработване на бази данни и са предмет на промяна с едномесечно предизвестие.
   4. (4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ОПЕРАТОРА и следните възнаграждения:
    • При заявка от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, допълнително групово или потребителско обучение може да бъде проведено при цена от 40 лева за час;
    • При повторно използване на номера за поддръжка в непредвидени случаи за ситуации, които не са непредвидени, е основание за предупреждение от страна на ОПЕРАТОРА към ПОТРЕБИТЕЛЯ, след което може да бъде изискана такса от 40 лева за инцидент, до 1 час като продължителност, и допълнителна такса от 40 лева за всеки следващ час;
    • При инструктиране на ПОТРЕБИТЕЛЯ на негови административни потребители или други клиенти да контактуват директно с ОПЕРАТОРА, освен ако изрично не е уговорено между страните да се направи това за конкретна ситуация. ОПЕРАТОРЪТ се съгласява да предоставя директна поддръжка през упълномощени връзки на компанията, както е посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ;
    • По заявка от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОПЕРАТОРА може да съхранява заявената база данни извън периода, дефиниран в чл.1 т.5 по-горе. ПОТРЕБИТЕЛЯ следва да заплати допълнително месечна такса за съхранение на данни, според действащия ценоразпис;
    • ПОТРЕБИТЕЛЯТ може също да заяви допълнителна среда за съхраняване извън 2 GB данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Допълнителна среда за запомняне ще се предоставя като увеличение на ползването пространство данни според действащия ценоразпис.
    • ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да импортира исторически данни за неговата работа, като при необходимост от допълнителна обработка на данните от ОПЕРАТОРА се заплаща такса за импорт на цена от 50 лв. за 1000 записа в базата данни.
   5. (5) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за заплащането на приложни такси, включително, но не ограничавайки, до продажни, импортни, и/или акцизни такси увеличаване на цената.
   6. (6) ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да заплати на ОПЕРАТОРЪТ допълнителна такса за предоставените услуги в съответствие с установените цени и минимуми на ОПЕРАТОРА за времето за което допълнителните услуги са били предоставени.
   7. (7) Фактурирането се извършва месечно и ще включва всяко потребителско разработване, административни такси и заплащания за обслужване за предходен месец, в добавка към нормалната лицензионна такса. ОПЕРАТОРЪТ ще издава фактура на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез емайл до контакти, посочени от ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯ трябва да осъществи плащането в 15 дневен период от датата на фактурирането. Плащането се извършва в лева. ОПЕРАТОРЪТ ще счита, че фактурата е доставена надеждно с изключение на случаите, когато се получи уведомление за недоставяне на емайла от системата за електронна поща.
   8. (8) ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща издадените фактури чрез превод по банковата сметка на АРДЕС.БГ при ПИБ АД, кл. Варна: IBAN: BG53FINV915010ARDESLTD, BIC: FINVBGSF, титуляр: Ардес Информационни Технологии ЕООД.
   9. (9) Плащанията по фактури са в 15 дневен срок от получаването им, като закъснели плащания са предмет на такса в размер на 28 лева, която ще бъде начислена в следващата фактура на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Допълнително, всяка фактура, която е закъсняла повече от 30 дена е предмет на допълнително заплащане еквивалентно на 3% от оставащата сума.
   10. (10) ОПЕРАТОРЪТ поема пълна отговорност по отношение на осигуряването на акуратно и навременно фактуриране за предоставени услуги, корекция на грешки във фактури за своя сметка и предоставяне на приемлива компенсация или възстановяване за ПОТРЕБИТЕЛЯ за разноските в следствие на грешни сметки.
   11. (11) Всички комисионни, такси и други разноски с банковия превод са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
   12. (12) При просрочие повече от 30 дни на заплащане на фактура достъпът на ПОТРЕБИТЕЛЯ до услугата се прекратява , като същия се възстановява до 48 часа след полученото плащане.
   13. (13) Данните на ПОТРЕБИТЕЛ който е просрочил плащането по фактура повече от 6 месеца се изтриват и акаунта му се закрива.
   14.  (14) Данните на ПОТРЕБИТЕЛ , който не е ползвал услугата повече от 6 месеца , се изтриват и акаунта му се закрива.
   15. (15) Всички посочени в Обшите условия възнаграждения са без включен ДДС.
  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТ.
   1. Чл.5 (1) ОПЕРАТОРЪТ ще полага грижа при обработване на данните на ПОТРЕБИТЕЛЯ, но ще носи отговорност само до степен да коригира грешки, причинени от машини, оператори или програмисти на ОПЕРАТОРА. Тези грешки ще бъдат отстранявани без допълнително заплащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
   2. (2) Нивата на изпълнение на ОПЕРАТОРА по всяко време ще бъдат в съответствие с приемливи индустриални стандарти и ще се съобразяват със следните нива на обслужване:
    • приложението ще бъде налично 24 часа на ден, 7 дни в седмицата и 365 дни в годината с наличност от най-малко 98,5%;
    • ако наличността падне под това договорено равнище, ОПЕРАТОРЪТ ще компенсира ПОТРЕБИТЕЛЯ в обем равен на една десета от лицензната такса на КЛИЕНТА за един месец (базирано на предишното 3 месечно използване преди прекъсването) за всеки следващ част от не-наличност, не надхвърляйки 100% от тази средна за месец лицензна такса. Компенсацията ще бъде направена под формата на кредит по сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и ще бъде приложена към следващото фактуриране. Същевременно, ПОРЕБИТЕЛЯТ съзнава и се съгласява, че редица фактори, които могат да влияят на наличността на Приложението през Интернет или интранет са извън контрола на ОПЕРАТОРА. В тези случаи ОПЕРАТОРЪТ не е задължен да компенсира ПОТРЕБИТЕЛЯ за неналичност в ситуации, които са извън директния контрол на ОПЕРАТОРА.
   3. (3) ОПЕРАТОРЪТ има право да осъществява дейност на регулярни обновявания на софтуера.
   4. (4) ОПЕРАТОРЪТ ще предоставя всички регулярни стандартни обновявания на неговата платформа без допълнително заплащане от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Такива обновявания като минимум ще включват всички необходими промени, които се изискват за осигуряването на подходящата поддръжка на софтуера, всеки софтуер, необходим за предоставянето на услугите в текущо поддържаната версия на този софтуер и платформата и услугите по всяко време ще бъдат предоставяни в съответствие с добрите индустриални практики.
   5. (5) ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прави обновявания на Приложението по своя преценка и когато сметне за необходимо. В съответствие с тези общи условия , осъществявайки достъп и използвайки Приложението, ПОТРЕБИТЕЛЯ се съгласява автоматично да получава тези обновявания.
   6. (6) При разработване на потребителски проекти, ОПЕРАТОРЪТ може да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯ да използва специфични настройки и/или да се придържат към конкретни ограничения за да може потребителската разработка да функционира нормално. Тези настройки и/или ограничения трябва да бъдат част от първоначалната спецификация. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се съгласи с тези настройки и/или ограничения, които от своя страна предизвикат спиране на Приложението или некоректно функциониране, ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да забрани потребителския код, докато той не се приведе в подходяща спецификация с цел осигуряване на стабилност на функционирането на Приложението и да изиска заплащане от страна на КЛИЕНТА за периода, необходим за диагностициране на проблема в съответствие с текущата тарифа за потребителско разработване.
   7. (7) ОПЕРАТОРЪТ ще предоставя и поддържа онлайн база с информация, документирайки функционалността и характеристиките на Приложението за използване от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Тази онлайн документация се предоставя само за удобство и ОПЕРАТЪРТ не дава гаранции за нейната акуратност или компетентност. Същевременно, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да заяви допълнителна или обновена документация директно от екипа на поддръжката на ОПЕРАТОРА чрез стандартна процедура за поддръжка по всяко време.
   8. (8) ОПЕРАТОРЪТ ще предостави едно планирано начално обучение на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както чрез телефон или чрез уеб конферентен софтуер. Началното обучение е налично за всеки административен служител на ПОТРЕБИТЕЛЯ, максимум до 2 часа. Всяко последващо обучение ще бъде предоставяно единствено през връзките за поддръжка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Същевременно, при заявка от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, допълнително групово или потребителско обучение може да бъде проведено при цена от 40 лева за час.
   9. (9) Ако се установи, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е в нарушение на някои от клаузите в секциите на точка „Забранени дейности и ограничени видове данни”, описана по-горе, ОПЕРАТОРЪТ ще осигури незабавно предупредителна информация, информираща ПОТРЕБИТЕЛЯ за нарушението, предоставяйки указания за отстраняване на нарушението и посочвайки приемлив период в който ПОТРЕБИТЕЛЯ трябва да отстрани проблема. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще поеме отговорността за отстраняване на нарушението в указания период от време. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯ не успее да отстрани проблема в съответния период от време, уеб сайта и приложенията на ПОТРЕБИТЕЛЯ могат да бъдат временно недостъпни за него, като ОПЕРАТОРЪТ ще отстрани проблема за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Освен това, в случай на наличие на противоречащи на закона данни или среда, може да е необходимо ОПЕРАТОРЪТ да осъществи незабавно спиране на услугите за ПОТРЕБИТЕЛЯ без предварително уведомяване.
   10. (10) ОПЕРАТОРЪТ след като предостави административна парола на ПОТРЕБИТЕЛЯ, няма достъп до паролите на ПОТРЕБИТЕЛЯ и до базата данни на потребителя. ПОТРЕБИТЕЛЯ носи сам отговорност за запазване на паролите за достъп до системата. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при изтичане на информация от базата данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен в случай на общо външно хакване на системата. В този случай отговорността на ОПЕРАТОРА е ограничена до размера на 6 месечна такса за ползване на системата.
   11. (11) С приемането на настоящите общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава своето съгласие да получава по мейл новини и съвети във връзка с УСЛУГАТА предоставяна от ОПЕРАТОРА.
   12. (12) Кореспонденцията между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ ще се осъществява освен чрез стандартната поща и по мейл. За ОПЕРАТОРА : office@estateplus.net и info@ardes.bg . За ПОТРЕБИТЕЛЯ – посочен от него мейл.
  1. КОНФЕДЕНЦИАЛНОСТ
   1. Чл.6 (1) ОПЕРАТОРЪТ поема задължението всички данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ да са строго поверителни и да не бъдат разкривани на трети лица, без НЕГОВОТО предварителното писмено съгласие. Всички статистически, финансови и персонални данни, свързани с бизнеса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, които са поверителни и са ясно обозначени като такива, се съхраняват като строго поверителна информация от ОПЕРАТОРА и неговите служители. Ако някои данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ са станали публично достояние по причина независеща от ОПЕРАТОРА, и/или са станали достояние до трети лица със съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ, то ОПЕРАТОРЪТ няма задължението за в бъдеще да съхранява тази информация.
   2. (2) ОПЕРАТОРЪТ е длъжен да пази в тайна всички концепции и техники, свързани с електронните данни, които могат да бъдат разработени единствено от него и/или съвместно с ПОТРЕБИТЕЛЯ по време на ползването на Услугата. Всички съдебни искания за данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ му се съобщават, освен ако за това няма наложена изрична забрана.
  1. РАЗРЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ СПОРОВЕ
   1. Чл.7 (1) Страните разрешават споровете, възникнали по настоящите общи условия, чрез преговори и взаимни отстъпки.
   2. (2) Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора до компетентен съд в град Варна.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ценова листа за ползване на Estateplus за 2017-2018г.

Ценовата листа е публикувана на интернет сайта на адрес: http://estateplus.net/order-estate-plus/ Може да се променя според общите условия.